Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
204
Hôm qua:
714
Tuần này:
2456
Tháng này:
6463
Tất cả:
1844657

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ......

LẦN THỨ… NHIỆM KỲ…

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày ... tháng .... năm 2017

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

--------

- Căn cứ quy định Điều lệ Đảng; Kế hoạch số ............. của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

          Để đảm bảo cho mọi hoạt động của Đại hội được tổ chức theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đại hội Chi bộ Tổ chức quy định quy chế làm việc như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu của đại hội đồng ý; các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của đoàn chủ tịch phải được trên một nửa (trên 50%) số thành viên tán thành.

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

* Cấp uỷ, chi bộ khoá….

- Báo cáo với đại hội những vấn đề thuộc trách nhiệm của chi bộ thực hiện trong quá trình chuẩn bị đại hội.

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến đại hội.

- Chỉ đạo các mặt công tác thường xuyên của chi bộ cho đến khi bầu được Bí thư khóa mới.

1. Chủ tịch Đại hội:

- Điều hành công việc của đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đại hội.

- Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn nhân sự; lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử; lập danh sách bầu cử, lấy phiếu biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

2. Thư ký đại hội:

- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đại hội.

- Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.

- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

- Giúp chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

III.  BAN KIỂM PHIẾU:

- Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với chủ tịch đại hội và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu để lưu trữ theo quy định.

IV. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG VIÊN.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết thông qua các quyết định của đại hội; bầu cử theo quy chế bầu cử; tham gia các hoạt động của đại hội theo sự điều hành của chủ tịch Đại hội.

- Mang theo thẻ đảng viên và sử dụng thẻ đảng theo hướng dẫn.

- Trong thời gian đại hội làm việc tại hội trường: Không làm việc riêng, không nói chuyện riêng; không tranh thủ kết hợp giải quyết các công việc khác, không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc lá; ngồi đúng vị trí BTC Đại hội quy định.

- Khi có việc cần thiết vắng mặt trong thời gian đại hội phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ tịch đại hội.

- Trang phục của đại biểu phải trang nghiêm, lịch sự và đeo phù hiệu của đại hội (theo nội quy của đại hội).

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI.

1. Phát biểu ý kiến tại hội trường:

- Các ý kiến tham luận tại hội trường phải chuẩn bị bằng văn bản. Mỗi đại biểu có thể phát biểu nhiều lần nhưng thời gian mỗi lần không quá 15 phút.

- Khi cần tranh luận đại biểu ngồi tại chỗ giơ tay và chỉ được phát biểu khi chủ tịch Đại hội cho phép.

- Các bài viết của đại biểu gửi chủ tịch Đại hội, có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại đại hội.

2. Chế độ thông tin và lưu hành tài liệu của đại hội:

- Các thông tin, tài liệu của đại hội thực hiện theo chế độ sử dụng và lưu hành nội bộ.

- Trường hợp đại biểu nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại hoặc ý kiến kiến nghị thì chuyển ngay đến đoàn chủ tịch, không phổ biến tuyên truyền.

VI. VỀ BẦU CỬ

- Chủ tịch Đại hội điều hành công tác bầu cử theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Khi đại biểu cần tìm hiểu về người được đề cử, ứng cử thì trực tiếp gặp Chủ tịch để được giải đáp hoặc nghiên cứu hồ sơ nhân sự.

VII. VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- 01 buổi, bắt đầu từ ...... đến .......... ngày ... / ...... / 2017

VIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực trong suốt thời gian đại hội. Mọi tổ chức và cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm túc, nếu vi phạm, tuỳ theo mức độ để xem xét, xử lý.

            

 

                  T/M CHI BỘ ...............

                                BÍ THƯ

 

 

 

 

                          ........................

Link download: Quy chế Đại hội.doc