Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
131
Hôm qua:
592
Tuần này:
131
Tháng này:
10006
Tất cả:
1848200

MẪU TỜ TRÌNH

 ĐẢNG BỘ ......................................................                                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             CHI BỘ ………………                                                                                                            Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017

                            

                         Số     -TTr/ĐU

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử

Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

nhiệm kỳ 2017 - 2020

----

Kính gửi:  - Ban chấp hành Đảng bộ…………

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số            ngày           của Ban Chấp hành  Đảng bộ ………….về tổ chức đại hội chi bộ …….. nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ... đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển.

1. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1.     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

2. Kết quả bầu cử Bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1.      

 

 

3. Kết quả bầu cử Phó Bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1.     

 

 

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:

- Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, nghị quyết đại hội.

- Biên bản bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020.

- Biên bản bầu cử Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020.

- Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Ban Chấp hành Đảng ủy ………. xem xét ra quyết định chuẩn y./.

 

Nơi nhận:                                                               T/M BAN CHẤP HÀNH

   - Như kính gửi;                                                                        BÍ THƯ

   - Lưu Đảng ủy.

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Văn A

Link download: To trinh de nghi chuan y KQ bau cu DHCB.doc