Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
225
Hôm qua:
714
Tuần này:
2477
Tháng này:
6484
Tất cả:
1844678

MẪU PHIẾU BẦU PHÓ BÍ THƯ

                        ĐẠI HỘI                                                                                                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            CHI BỘ ……. .............. 

LẦN THỨ....NHIỆM KỲ.............                                                                                                           Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017

                                    *

 

 

PHIẾU BẦU CỬ

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Đồng ý

Không Đồng ý

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

                            - Phiếu này dùng cho danh sách bầu cử không có số dư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ĐẠI HỘI                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            CHI BỘ ……. .............. 

LẦN THỨ....NHIỆM KỲ.............                         Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017

                                    *

 

PHIẾU BẦU CỬ

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

(xếp theo a.b.c)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Thị B

 

      - Phiếu này dùng cho danh sách bầu cử có số dư.
Link download: Mau phieu bau PBT.doc