Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
206
Hôm qua:
714
Tuần này:
2458
Tháng này:
6465
Tất cả:
1844659

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG, XÉT ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

Bước 1:  Tạo nguồn kết nạp đảng viên

- Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng thời gian (một năm và cả nhiệm kỳ); chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng cấp, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

- Chi bộ thường xuyên phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng.

Bước 2:  Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

          Khi được chi bộ nhất trí, chi ủy đề nghị Đảng ủy Trường xét cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Bước 3:  Đơn xin vào Đảng

          Khi được chi bộ đồng ý cho làm thủ tục kết nạp, đồng chí chi ủy viên hoặc đảng viên được phân công giúp đỡ, hướng dẫn quần chúng ưu tú tự viết đơn xin vào Đảng (không đánh máy), trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Bước 4: Lý lịch của người xin vào Đảng, thẩm tra lý lịch người vào Đảng

-         Chi ủy hướng dẫn người xin vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định; hoàn chỉnh các nội dung trong lý lịch.

-         Thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm: Người vào Đảng; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ/chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng của người vào Đảng).

-         Đảng ủy kiểm tra nội dung khai và đóng dấu giáp lai vào tất cả các trang lý lịch của người xin vào Đảng (Chi ủy chi bộ chưa nhận xét và Đảng ủy chưa chứng nhận, ký tên vào lý lịch).

Bước 5: Đảng viên chính thức của chi bộ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu người vào Đảng.

- Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ viết Giấy giới thiệu người vào Đảng.

- Chi đoàn CBGV nơi đoàn viên sinh hoạt xét và ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (gửi Ban chấp hành đoàn trường).

- Ban chấp hành Đoàn Trường xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng thay cho một đảng viên chính thức (gửi Đảng uỷ Trường).

- Người xin vào Đảng không còn trong độ tuổi thanh niên thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu.

Bước 6:  Lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng

- Ở nơi làm việc: Chi ủy lấy ý kiến của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà người vào đảng là thành viên.

- Ở nơi cư trú: Chi ủy nơi có người vào Đảng đang làm việc lấy ý kiến trực tiếp hoặc gửi phiếu lấy ý kiến chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú của người vào Đảng.

- Chi ủy nơi có người vào Đảng tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng, kèm theo hai văn bản nêu trên để báo cáo chi bộ.

Bước 7: Nghị quyết của chi bộ xét kết nạp người vào Đảng

- Chi bộ xem xét: Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú.

- Chi bộ biểu quyết kết nạp. Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên tán thành kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy Trường xem xét ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định. Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch, ý thức giác ngộ chính trị; ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, học tập; quan hệ quần chúng… của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành, lý do không tán thành.

Bước 8:  Nghị quyết của Đảng ủy Trường xét kết nạp người vào Đảng.

- Trước khi đưa ra Đảng ủy xem xét, thường trực cấp ủy phải tiến hành kiểm tra lại hồ sơ lý lịch của người vào Đảng và các văn bản của chi bộ.

- Tập thể Đảng ủy thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên tán thành thì ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định kết nạp.

Bước 9:  Quyết định của Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp người vào Đảng (quy trình bước này do Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh quyết định).

Bước 10: Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

- Khi có quyết định kết nạp đảng viên của Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên kịp thời, không để chậm quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

- Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm, tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

- Trang trí lễ kết nạp đảng viên: trừ tiêu đề “Lễ kết nạp đảng viên”, các nội dung khác được áp dụng như đối với hướng dẫn trang trí đại hội chi bộ.

- Chương trình buổi lễ kết nạp

+ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

+ Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.

+ Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

+ Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

+ Đại diện chi ủy nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

+ Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

+ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ nêu vắn tắt các bước trong quy trình bồi dưỡng, xét đề nghị kết nạp đảng viên ở chi bộ. Việc hướng dẫn thực hiện chi tiết các bước đề nghị xem kỹ trong Hướng dẫn số 01 - HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương.

 
Link doawload: 
quy trinh boi duong_xet de nghi va ket nap dang vien tai chi bo.doc
Link doawload:HD 01 - TW ve thi hanh Dieu le Dang.pdf