Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
592
Tuần này:
102
Tháng này:
9977
Tất cả:
1848171

HƯỚNG DẤN CÁC NỘI DUNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

   ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN                  
         
Số: 02-HD/DU                                                                    Thanh Hóa, ngày 10 tháng 12 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Các nội dung tổng kết công tác Đảng và đánh giá cuối năm

------

Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 06/12/2017 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy trường hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức tổng kết, đánh giá cuối năm 2017 như sau:

I. Tổng kết công tác Đảng: Bao gồm các nội dung (Thực hiện theo Hướng dẫn 20-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối)

1. Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác XD Đảng năm 2017, tham khảo đề cương (Mẫu 1). Báo cáo trước Hội nghị chi bộ tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (16/12/2017).

2. Kiểm điểm tập thể cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Xây dựng Bản kiểm điểm tập thể chi ủy. Nội dung kiểm điểm như HD số 20.

- Cá nhân cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý viết bản kiểm điểm cá nhân. Nội dung nhận xét, đánh giá như HD số 20 và hướng dẫn của (Mẫu 2).

3. Kiểm điểm cá nhân cuối năm.

- Cá nhân đảng viên viết bản kiểm điểm cá nhân (Mẫu 3). Nội dung kiểm điểm đảng viên như hướng dẫn (Mẫu 2).

4. Đánh giá, xếp loại chi bộ và đảng viên.

- Chi bộ: Chấm điểm theo Hướng dẫn 20 (chi tiết theo Quy chế đánh giá của ĐUK gửi cho các Chi bộ) và tự xếp loại (4 mức: TSVM; HTTNV; HTNV; Yếu-Kém).

- Đảng viên: Trình tự đánh giá thực hiện theo Hướng dẫn 20.

Lưu ý: + Xếp loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thành phần bỏ phiếu là các đảng viên chính thức của chi bộ (trừ đảng viên dự bị và đảng viên đã chuyển sinh hoạt tạm thời đến chi bộ khác). Kiểm phiếu, công bố kết quả trước chi bộ và báo cáo Đảng ủy xem xét quyết định (Mẫu phiếu 4).

          + Tiêu chí, số lượng đảng viên được xếp loại theo các mức HTXSNV; HTTNV; HTNV; KHTNV thực hiện theo Hướng dẫn số 20 (Trang 7,8).

II. Đề xuất khen thưởng: Xem mục IV. trong Hướng dẫn số 20.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) thực hiện theo Hướng dẫn và nạp cho trực Đảng ủy trước ngày 23/12/2017.

III. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy chi bộ nơi cư trú.

Thực hiện theo mẫu mới và nạp cho chi ủy chi bộ trong ngày 16/12/2017 để lấy cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại đảng viên.

IV. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Thực hiện theo hướng dẫn của Công văn số 432-CV/ĐUK, ngày 06/12/2017 của Đảng ủy Khối. Yêu cầu các chi ủy triển khai đến các đối tượng theo quy định và hướng dẫn lập hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập. Đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập gồm: Hiệu trưởng (cấp TV tỉnh ủy quản lý); Phó Hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy; các ĐUV; Kế toán trường.

          V. Sơ kết việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2017 và xét chọn, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thực hiện việc Sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của chi bộ năm 2017 bám sát theo Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK, ngày 08/12/2017. Làm báo cáo tóm tắt dựa theo mẫu Báo cáo gửi kèm báo cáo Đảng ủy để lấy cơ sở, số liệu sơ kết cấp Đảng bộ. Lưu ý việc đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân phải kịp thời theo Hướng dẫn.

                                              TM BCH ĐẢNG BỘ                                                                                                                                                                                                                         Bí thư

                                                                                                                                                                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                           Nguyễn Thanh Sơn

Link doawload: Mau BC so ket 2 nam CT 05.docx
Link doawload: Cac noi dung TK CTĐ.doc
Link doawload: Huong dan 21 so ket CT 05 nam 2017.doc
Link doawload: TC danh gia cong tac KT,GS.doc
Link doawload: Mu km hng dn 2017.rar
Link doawload: HD so 20 tong ket CTĐ nam 2017.doc