Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
192
Hôm qua:
714
Tuần này:
2444
Tháng này:
6451
Tất cả:
1844645

Quyết định 3525/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá

Quyết định 3525/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá về chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3525/2009/QĐ-UBND
Thanh Hoá, ngày 09 tháng 10 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên;
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh về chủ trương ban hành chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số: 195/TT-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn như sau:
1. Nội dung chế độ chính sách
1.1. Chế độ đối với học sinh
1.1.1. Chế độ học bổng:
a) Đối tượng áp dụng:
- Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới đây:
+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện (điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng đạt từ 8,5 trở lên);
+ Đạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế;
- Học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh có hạnh kiểm tốt, đạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế;
b) Mức học bổng:
+ Học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế được hưởng mức học bổng một tháng bằng 15 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh đạt Huy chương Bạc quốc tế được hưởng mức học bổng một tháng bằng 12 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh đạt Huy chương Đồng quốc tế được hưởng mức học bổng một tháng bằng 10 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh đạt giải khu vực quốc tế được hưởng mức học bổng bằng 90% mức học bổng đối với học sinh đạt giải quốc tế đạt cùng loại huy chương;
+ Học sinh đạt giải Nhất quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 8 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh đạt giải Nhì quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 6 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh đạt giải Ba quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 5 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh đạt giải khuyến khích quốc gia được hưởng mức học bổng một tháng bằng 4 lần mức thu học phí hiện hành;
+ Học sinh giỏi toàn diện được hưởng mức học bổng một tháng bằng 3 lần mức thu học phí hiện hành;
Trường hợp một học sinh đồng thời đạt được nhiều tiêu chuẩn nêu trên trong học kỳ xét cấp học bổng thì chỉ được hưởng mức học bổng cao nhất.
c) Thời gian hưởng học bổng: cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng cho mỗi năm học.
1.1.2. Trợ cấp sinh hoạt:
a) Đối tượng áp dụng: học sinh trúng tuyển, vào học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.
b) Mức trợ cấp:
- Học sinh thuộc hộ nghèo trong toàn tỉnh, học sinh là người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã miền núi được hưởng mức trợ cấp bằng 130% mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại thời điểm chi trả trợ cấp;
- Học sinh cư trỳ ở vựng đồng bằng, ven biển và các xó ngoại Thành phố Thanh Hóa được hưởng mức trợ cấp bằng 80% mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại thời điểm chi trả trợ cấp;
- Học sinh cư trỳ ở các phường thuộc Thành phố Thanh Hóa được hưởng mức trợ cấp bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định tại thời điểm chi trả trợ cấp;
c) Thời gian được hưởng trợ cấp: 9 tháng cho mỗi năm học.
1.1.3. Trợ cấp tiền ăn trong thời gian tập huấn thi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế:
a) Đối tượng áp dụng: Học sinh các trường THPT tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.
b) Mức trợ cấp: 90.000 đồng/hs/ngày.
c) Thời gian hưởng: số ngày thực tế tham gia tập huấn theo kế hoạch tập huấn hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hiện nay là 90 ngày đối với đội tuyển quốc gia và 50 ngày đối với đội tuyển quốc tế).
1.2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lí, giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn:
1.2.1.Trợ cấp đối với cán bộ quản lí và giáo viên có học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.
a)Trợ cấp đối với giáo viên:
- Giáo viên lần đầu có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế (không phân biệt theo số lượng học sinh) được hưởng trợ cấp như sau:
+ có học sinh đạt Huy chương Vàng được trợ cấp một tháng bằng 03 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
+ có học sinh đạt Huy chương Bạc được trợ cấp một tháng bằng 02 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
+ có học sinh đạt Huy chương Đồng được trợ cấp một tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
Từ lần thứ hai trở lên có học sinh đạt giải thì mỗi lần sau được trợ cấp thêm 0,5 lần mức lương tối thiểu (không phân biệt theo loại Huy chương).
Trường hợp có học sinh đạt nhiều loại huy chương trong cùng một kỳ thi thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.
Thời gian hưởng trợ cấp: 27 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.
- Giáo viên lần đầu có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi khu vực quốc tế được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 80% mức tương ứng của giáo viên có học sinh đạt giải quốc tế; từ lần thứ hai có học sinh đạt giải trở lên thì mỗi lần sau được trợ cấp thêm 0,3 lần mức lương tối thiểu.
Trường hợp có học sinh đạt nhiều loại huy chương trong cùng một kỳ thi thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.
Thời gian hưởng trợ cấp: 18 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.
- Giáo viên lần đầu có học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (không phân biệt theo số lượng học sinh) được hưởng trợ cấp hàng tháng như sau:
+ Có học sinh đạt giải nhất được trợ cấp mỗi tháng bằng 01 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
+ Có học sinh đạt giải nhì được trợ cấp mỗi tháng bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
+ Có học sinh đạt giải ba được trợ cấp mỗi tháng bằng 0,6 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
+ Có học sinh đạt giải khuyến khích được trợ cấp mỗi tháng bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm trả trợ cấp;
Từ lần thứ hai trở lên có học sinh đạt giải thì mỗi lần sau được trợ cấp thêm 0,2 lần mức lương tối thiểu (không phân biệt theo loại giải).
Trường hợp có học sinh đạt nhiều loại giải trong cùng một kỳ thi thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.
Thời gian hưởng trợ cấp: 9 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.
- Trường hợp giáo viên có học sinh đồng thời đạt giải quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế thì chỉ được hưởng mức trợ cấp cao nhất.
b) Trợ cấp đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng:
+ Hiệu trưởng được hưởng trợ cấp bằng mức của giáo viên có mức trợ cấp cao nhất trong năm có học sinh đạt giải.
+ Phó Hiệu trưởng được hưởng mức trợ cấp bằng 80% mức trợ cấp của Hiệu trưởng.
Thời gian hưởng: 9 tháng trong năm học có học sinh đạt giải.
1.2.2. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
- Đối tượng: Giáo viên được cử đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài.
- Mức hỗ trợ: được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo như đối với cán bộ được cư đi đào tạo theo Đề án liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học giữa Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài đó được UBND tỉnh phê duyệt.
1.2.3. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi tham quan học tập, tham gia làm quan sát viên nước ngoài.
- Đối tượng: Giáo viên được UBND tỉnh cử đi tham quan học tập và tham gia làm quan sát viên ở nước ngoài.
- Mức hỗ trợ: Căn cứ vào quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền
1.2.4. Chế độ bồi dưỡng dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế:
- Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế được trả tiền thù lao bằng mức thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên là chuyên viên cao cấp quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
Thời gian được hưởng: theo thời gian thực tế dạy đội tuyển trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Trường hợp cần thiết, Trường THPT chuyên Lam Sơn báo cáo UBND tỉnh quyết định việc mời giáo viên là giáo sư, tiến sỹ ở trong nước và chuyên gia người nước ngoài về dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế. Tiền thù lao cho các đối tượng này được trả theo hợp đồng do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1.2.5. Các chính sách ưu đãi khác:
Giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực được ưu tiên trong việc xét tặng các danh hiệu thi đua và danh hiệu vinh dự nhà nước; được ưu tiên xét nâng lương sớm theo quy định của nhà nước.
2. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách:
- Kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách nêu trên bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.
- Trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm bố trí kinh phí để cấp học bổng cho tối thiểu 50% số học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn.
Điều 2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ, chính sách nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các quy định trước đây về chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- TTr. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- VP Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, HĐND và ĐĐBQH tỉnh;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (2).
TM. Uỷ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mai Văn Ninh