Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
142
Hôm qua:
592
Tuần này:
142
Tháng này:
10017
Tất cả:
1848211

Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

 

   Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  về việc ban hành Điểu lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ vào hướng dẫn của Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh, trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo hướng dẫn tổ chức Hội thi như sau:

I. Mục đích yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích:

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  THPT cấp tỉnh, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu:

a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục THPT;

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung thi:

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) được đánh giá trong thời gian 4 năm học, kể từ năm học 2012- 2013 đến hết năm học 2016- 2017.b) Một bài kiểm tra năng lực: về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm thuộc chương trình giáo dục THPT và những

 hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục của Đảng, nhà nước và các văn bản chỉ đạo của ngành.

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong Chương trình giảng dạy cấp THPT tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi:

a) Giáo viên nộp cho Ban tổ chức hội thi văn bản SKKN hoặc Sản phẩm nghiên cứu KHSPUD có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc giấy chứng nhận SKKN được xếp loại cấp tỉnh hợp lệ (nếu có).         

b) Bài thi kiểm tra năng lực: Thời gian làm bài là 150 phút, bằng hình thức tự luận (có phụ lục 1. Cấu trúc đề thi kèm theo).       

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

            III. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

1. Đối tượng:

Tham dự Hội thi cấp tỉnh là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

            2. Điều kiện:

            Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh phải có đủ 03 điều kiện sau:

- Có ít nhất một SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu KHSPUD phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại hoặc giấy chứng nhận SKKN được xếp loại cấp tỉnh (Sở GD&ĐT cấp) từ năm học 2012- 2013 đến hết năm học 2016- 2017.

            - Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên đối với môn dự thi; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 5 năm trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được nhà trường xác nhận; được đánh giá xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THPT. Riêng đối với giáo viên môn GDQP- AN phải có một trong hai loại văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận giáo viên GDQP- AN hoặc tốt nghiệp đại học ghép môn GDQP - Thể chất.

   - Có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 lần trong 4 năm liền kề, kể từ năm học 2012- 2013 đến hết năm học 2016- 2017.

            3. Môn thi và số lượng giáo viên dự thi

            a) Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Thể dục, Quốc phòng- An ninh và Công nghệ.

            b) Số lượng giáo viên dự thi:

 Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi đã hướng dẫn tại Văn bản này, mỗi trường THPT thành lập một đoàn tuyển tham dự Hội thi cấp tỉnh.

            - Đối với môn Toán và Ngữ văn: Các trường THPT có từ 28 lớp trở lên, chọn cử không quá 02 giáo viên/môn thi; các trường có từ 27 lớp trở xuống chọn cử không quá 01 giáo viên/môn thi.

          - Đối với các môn còn lại, mỗi trường chọn cử không quá  01 giáo viên/môn thi.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

            1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 27/09/2017 đến 10/11/2017

- Địa điểm: Tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

2. Đánh giá các nội dung thi:

 Thực hiện theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

Riêng đánh giá, xếp loại giờ day: Thực hiện theo Công văn số 572/HD-SGDĐT ngày 29/3/2017 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 V. Hồ sơ đăng ký dự thi

 Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Ban tổ chức Hội thi gồm:

   - Danh sách lãnh đạo đoàn (phụ lục 2 kèm theo);

   - Danh sách giáo viên đăng ký dự thi là danh sách được in từ website Hội thi giáo viên dạy giỏi của Sở GD&ĐT tại địa chỉ: www.thanhhoaedu.vn.

   - Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường 02 lần trong 04 năm liền kề, kể từ năm học 2012- 2013 đến hết năm học 2016- 2017.

            - SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD của các giáo viên tham dự Hội thi được nhà trường công nhận và xếp loại hoặc giấy chứng nhận SKKN được xếp loại cấp tỉnh hợp lệ.(Pôtô công chứng).

           - Các Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường của 4 năm liền kề.

         - Thời gian và địa điểm thu hồ sơ:

+ Thời gian: từ 15-25/09/2017.

         + Địa điểm: Phòng GDTrH (ông Nguyễn Văn Hồ và ông  Bùi Quốc Dũng phụ trách).

VI. Tổ chức thực hiện

            1. Các trường THPT có giáo viên dự thi

            - Chọn cử những giáo viên đúng đối tượng, đủ điều kiện; thành lập Đoàn giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh;

            - Nạp hồ sơ đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh đúng thời gian quy định.

            - Chuẩn bị tốt các điều kiện để giáo viên tham dự Hội thi đạt kết quả cao.

            2. Các trường THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nơi đặt địa điểm tổ chức Hội thi

            - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội thi.

            - Bố trí thời khóa biểu hợp lí cho giáo viên dự thi .

            3. Sở Giáo dục và Đào tạo

             - Thành lập các ban và tiểu ban (theo qui định tại Điều lệ Hội thi) để chỉ đạo, điều hành Hội thi;

             - Tổ chức triển khai Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh theo kế hoạch;

             - Chuẩn bị các điều kiện về công tác tổ chức, nguồn kinh phí để tổ chức Hội thi;

            - Khai mạc, tổng kết và công bố kết quả Hội thi, trao giải cá nhân đạt kết quả xuất sắc tại Hội thi.

VII. Kinh phí tổ chức Hội thi và khen thưởng

Kinh phí tổ chức Hội thi và khen thưởng cho cá nhân và tập thể đạt thành tích cao do Sở GDĐT chi trả theo qui định tài chính hiện hành. Các đơn vị có giáo viên tham dự Hội thi chi trả tiền công tác phí, đi lại, ở cho cán bộ giáo viên trong thời gian dự thi.

          

 PHỤ LỤC

 Phụ lục 1. Cấu trúc đề thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017- 2018

 

MÔN THI: ……………….

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Ngày thi: …………….

 

 

PHẦN I. Dành cho tất cả thí sinh (2,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm):

Câu 2 (1,0 điểm):

 

PHẦN II. Dành riêng cho môn……………. (8,0 điểm)

            Giải đề và xây dựng hướng dẫn chấm cho đề thi theo thang điểm 10 và cho điểm thành phần tối thiểu đến 0,25 điểm. (Riêng môn Tiếng Anh, đề thi theo thang điểm 100).

Ví dụ:

Câu 1 (2,0 điểm):

Câu 2 (1,5 điểm):

Câu 3 (2,0 điểm):

Câu 4 (1,0 điểm):

Câu 5 (2,0 điểm):

Câu 6 (1,5 điểm):

 

Lưu ý:

- Đề thi (phần II) ra theo thang điểm 10, thí sinh giải đề và xây dựng hướng dẫn chấm đúng đạt tối đa là 8,0 điểm (7,0 điểm lời giải; 1,0 điểm hướng dẫn chấm)

            - Hướng dẫn chấm cho điểm thành phần tối thiểu là 0,25 (trừ môn Tiếng Anh).

 

Tin khác

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2017 - 2018
Thông báo tuyển giáo viên
Dương Tiến Quang Huy - Chủ nhân của tấm huy chương Bạc Olimpic Sinh học quốc tế lần thứ 28
THẦY TRÒ TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG
Lê Quang Dũng - Người viết tiếp trang sử truyền thống Lam Sơn hào hùng
THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀO 10
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NHIỆM KÌ 2017 - 2022
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT ĐỢT 3
TOP 200 TRƯỜNG THPT TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2016

Tin nóng

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
BUỔI ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC EM NHỎ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06
SẮC TÍM HỌC TRÒ – LỜI TRI ÂN CỦA CHÚNG CON
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch thi khảo sát các môn thi THPT Quốc gia (Đợt 3)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ RA QUÂN GẶP MẶT HỌC SINH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2019
RUNG CHUÔNG VÀNG 2019
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 2)