Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
221
Hôm qua:
714
Tuần này:
2473
Tháng này:
6480
Tất cả:
1844674

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG TỈNH NĂM 2014

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
 
CHÍNH THỨC

 

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG TỈNH
NĂM HỌC 2013 - 2014
 
   
 

MÔN THI : SINH HỌC
Ngày thi: 24/02/2014
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề có 10 câu, gồm 02 trang
 
 
Câu 1 (2,0 điểm). 
            a. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong phiên mã ở sinh vật nhân sơ và phiên mã ở sinh vật nhân thực?
            b. Một đoạn ADN sau đây của một loài vi khuẩn có mang đoạn đầu của một gen cấu trúc với trình tự sắp xếp nucleotit như sau.
        Mạch 1          5 XXTAXGGXXXATXGTA 3
        Mạch 2          3’ GGATGXXGGGTAGXAT 5
Hãy viết trình tự nucleotit trong đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen đó? Giải thích?
Câu 2 (2,0 điểm).
            a. Phân biệt đột biến gen và đột biến NST?
            b. Một đột biến khi đã phát sinh sẽ biểu hiện thành thể đột biến trong những trường hợp nào?
Câu 3 (2,0 điểm). 
             a. Nêu các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa NST ở kì giữa của nguyên phân với NST ở kì giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường?
             b. Trong giảm phân, nếu hai NST trong một cặp NST tương đồng không tiếp hợp và hình thành các thể vắt chéo (trao đổi chéo) với nhau ở kì đầu giảm phân I thì sự phân li của các NST về các tế bào con sẽ như thế nào?
Câu 4 (2,0 điểm). Ở một quần thể người, người ta nhận thấy các alen của một locut (A,a) ở trạng thái cân bằng Hacdi – Vanbec. Từ thực tế đó em có thể rút ra nhận xét gì về quần thể này cũng như về tính trạng do các alen đó qui định ?
Câu 5 (2,0 điểm). Ở người, các alen ở lôcut nhóm máu ABO được kí hiệu là IA, IB và I0. Kiểu gen của một cá thể có nhóm máu B là IBIB hoặc IBI; kiểu gen của một cá thể có nhóm máu O là I0I0.
Một quần thể người có tần số các alen IA, IB và I0 lần lượt là 0,3 ; 0,2 và 0,5. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu B. Xác suất để họ sinh được một đứa con có nhóm máu O là bao nhiêu?
Câu 6 (1,5 điểm).               
            a. Ưu thế lai là gì? Các biện pháp duy trì ưu thế lai?
            b. Trong chọn giống thực vật, người ta sử dụng phương pháp nào để tạo dòng thuần một cách nhanh nhất? Trình bày nội dung phương pháp đó?
Câu 7 (2,0 điểm). Người ta điều tra một bệnh hiếm gặp ở người trong một gia đình và xây dựng được hệ phổ như sau:
sinh.JPG
            a. Bệnh hiếm gặp nêu trên do gen lặn hay gen trội qui định? Gen gây bệnh nằm trên NST thường hay NST giới tính?
      b. Xác định kiểu gen của các cá thể trong phả hệ?
Câu 8 (2,0 điểm). 
           a. Nêu vai trò của các nhân tố tiến hóa (quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên, cách li sinh thái) trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường sinh thái?
            b. Xếp các loại đột biến sau đây theo thứ tự chịu tác động mạnh nhất của chọn lọc tự nhiên: đột biến lệch bội, đột biến mất đoạn, đột biến đảo đoạn NST, đột biến gen ở tế bào nhân sơ, đột biến gen lặn ở tế bào nhân chuẩn, đột biến gen trội ở tế bào nhân chuẩn, đột biến gen trên NST Y, đột biến trong ti thể?
Câu 9 (2,0 điểm).
             a. Hãy nêu nguyên nhân chủ yếu và ý nghĩa của việc hình thành ổ sinh thái trong quần xã?
             b. Khi một khu rừng bị cháy để lại bãi đất trống thì sau đó loài có chiến lược nào (K hay r) sẽ xâm chiếm vùng đất trống đầu tiên? Nêu các đặc điểm đặc trưng khác biệt giữa các loài có kiểu tăng trưởng quần thể theo chọn lọc K với các loài có kiểu tăng trưởng quần thể theo chọn lọc r?
Câu 10 (2,0 điểm). Ở chuột, gen B qui định đuôi ngắn cong, gen b qui định đuôi bình thường, gen S qui định thân có sọc sẫm, gen s qui định màu thân bình thường, các gen này liên kết trên NST giới tính X, một số chuột đực chứa cả hai gen lặn b và s bị chết ở giai đoạn phôi
Cho chuột cái P có kiểu gen XBS Xbs lai với chuột đực có kiểu gen XBSY thu được F1 có 203 chuột đuôi ngắn cong, thân có sọc sẫm; 53 chuột có kiểu hình bình thường; 7 chuột đuôi bình thường, thân có sọc sẫm và 7 chuột đuôi ngắn cong, màu thân bình thường
         Xác định tần số hoán vị gen xảy ra ở chuột cái P?
HẾT