Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
146
Hôm qua:
714
Tuần này:
2398
Tháng này:
6405
Tất cả:
1844599

[Hóa] Đề + Đáp án KSCL lần 2 năm học 2013-2014


 

Cho:  Na=23; K=39; Ca=40; Ba=137; Mg=24; Mn=55; Ag=108; Cu=64; Fe=56; Zn=65; Al=27; H=1; O=16;  N=14; C=12; S=32; Br=80; Cl=35,5; I=127; P=31; F=19.

 

Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nitron.                   B. Tơ tằm.                      C. Tơ visco.                    D. Tơ capron.

Câu 2: Phát biểu không đúng là:

A. Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon.

B. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 12000C trong lò điện.

C. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất.

D. Hiđro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường.

Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

A. Gly-Ala-Val-Val-Phe                                        B. Val-Phe-Gly-Ala-Gly

C. Gly-Phe-Gly-Ala-Val                                        D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam một axit cacboxylic no, mạch hở, không nhánh thu được 6,048 lít CO2 (đktc) và 4,05 gam H2O. Giá trị của m là

A. 13,14.                        B. 4,38.                          C. 11,45.                        D. 6,57

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng phenyl clorua bằng dung dịch NaOH loãng dư thu được phenol.

(b) Điều chế cumen bằng cách cho benzen phản ứng cộng với propilen.

(c) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(d) Có thể phân biệt axit fomic và axit acrylic bằng dung dịch nước brom.

(e) Ala - Gly khi cho tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra sản phẩm có màu tím đặc trưng.

(g) Anilin tác dụng với axit HNO3 ở nhiệt độ thấp (0 – 50C) cho muối điazoni.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                               B. 2.                               C. 3.                               D. 4.

Câu 6: Số ancol bậc một có cùng công thức phân  tử C5H12O là

A. 4                                B. 1                                C. 3                                D. 2

Câu 7: Cho các chất: axeton, glixerol, glucozơ, anđehit axetic, axit fomic, fructozơ, cumen, anilin, toluen, stiren, phenol. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom là:

A. 8                                B. 6                                C. 5                                D. 7

Câu 8: Cho dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 vào vào dung dịch chứa 4,8 Br2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X  thu dược m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 44,3                           B. 28,5                           C. 55,58                         D. 39,98

Câu 9: Chon phát biểu đúng

A. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

B. Anlin phản ứng với dung dịch HCl tạo thành muối tan.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH là một đipeptit.

D. Phenol có tính axit và làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 10: Hỗn hợp X gồm metanol và etanol có cùng số mol. Đun nóng 7,8 gam X với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,35 gam nước và 4,43 gam hỗn hợp ba ete. Hiệu suất phản ứng tạo ete của metanol và etanol lần lượt là

A. 70% và 75%.             B. 60% và 70%.             C. 80% và 70%.             D. 75% và 75%.

Câu 11: Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng với 600 ml dung dịch HNO3 1M (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với 480 ml dung dịch KOH 1M, thu được 14,98 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 1,344.                        B. 2,688.                        C. 2,240.                        D. 3,360.

Câu 12: X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na. Số chất X thỏa mãn tính chất trên là

A. 3.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp muối vào nước thu được dung dịch A chứa các ion: Na+, NH4+, CO32-, SO42-. Khi cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được 0,34 gam khí  và 4,3 gam kết tủa. Còn khi cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 0,224 lít khí(đkc). Giá trị của m là

A. 2,38                           B. 3,45                           C. 4,52                           D. 3,69

Câu 14: X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, ở hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 31. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường.

B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.

C. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron.

D. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron.

Câu 15: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

                                      (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat.

                                      (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.

                                      (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (II) clorua.

                                      (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

(e) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch sắt (II) sunfat.

       Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 5.                               B. 2.                               C. 4.                               D. 3.

Câu 16: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. 54,0                           B. 32,4                           C. 59,4                           D. 64,8

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân este của X là

A. 6                                B. 5                                C. 2                                D. 4

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 3,92 lít.                       B. 1,68 lít                        C. 2,80 lít                        D. 4,48 lít

Câu 19: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu dược 11,2 lit khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

A. HCOOH, CH3COOH.                                     B. HCOOH, HOOC-COOH.

C. HCOOH, C2H5COOH                                     D. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.

Câu 20: Số liên kết  (xích ma) có trong một phân tử toluen là

A. 14.                             B. 12.                             C. 15.                             D. 13.

Câu 21: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào dưới đây sẽ dịch chuyển chiều thuận nếu tăng áp suất?

A. 2CO2(k)  D 2CO(k) + O2(k).                           B. 2H2(k) + O2(k)  D  2H2O(k).

C. 2SO3(k) D   2SO2(k) + O2(k).                         D. 2NO(k)  D  N2(k) + O2(k).

Câu 22: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ  theo sơ đồ sau:

  Xenlulozơ   glucozơC2H5OHButa-1,3-đien Cao su Buna

     Biết hiệu suất của quá trình đạt 18,72%, khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là

A. 37,875 tấn.                 B. 25,625 tấn.                 C. 17,857 tấn.                 D. 5,806 tấn.

Câu 23: Cho các phản ứng sau:

(a)FeCO3 + 2HCl ->  FeCl2 + H2O + CO2

(b)      Na2CO3 + 2HCl ->  2NaCl + H2O + CO2

(c)2AlCl3 + 3Na2CO3 + 6H2O ->  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

(d)      KHSO4 + KHCO3 ->  K2SO4 + H2O + CO2

(e)BaCO3 + 2HNO3 ->  Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  CO + 2H+  ® H2O + CO2

A. 2                                B. 1                                C. 3                                D. 4

Câu 24: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, NH4NO3, Cr(OH)3, BaCl2, Na2HPO3, H2N-CH2-COOH, CH3COONH4, C2H5NH3Cl, ClNH3CH2COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOONa, H2NCH2COONa. Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt là

A. 5.                               B. 6.                               C. 4.                               D. 7.

Câu 25: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg thành 2 phần bằng nhau. Phần một hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần hai phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A. 4,48.                          B. 6,72.                          C. 2,24.                          D. 3,36.

Câu 26: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

A. 0,185 nm.                   B. 0,155nm.                    C. 0,196 nm.                   D. 0,168 nm.

Câu 27: Có thể phân biệt 3 dung dịch: AlCl3, ZnCl2 và NaCl bằng dung dịch

A. NH3.                          B. HCl.                           C. HNO3.                    D. NaOH.

Câu 28: Cho 200 gam một loại cht béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lưng NaOH, thu đưc 207,55 gam hn hợp muối khan. Khối lưng NaOH đã tham gia phản ứng là

A. 32,36 gam.                 B. 31 gam.                      C. 30 gam.                      D. 31,45 gam.

Câu 29: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử Al3+/Al; Cu2+/Cu  lần lượt là -1,66V; +0,34V. Biết suất điện động chuẩn của các pin  Zn-Cu; Mg-Al lần lượt là +1,1V; +0,71V. Suất điện động chuẩn của pin Mg - Zn có giá trị bằng

A. +1,61V.                     B. +1,81V.                     C. +0,49V.                     D. +0,39V.

Câu 30: Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần phần trăm theo khối lượng của X là 42,86%. Có các phát biểu sau: 

  (a) Y là khí không màu, không mùi,  không vị, tan nhiều trong nước, là khí rất độc.

  (b) Y là oxit axit.

  (c) Ở nhiệt độ cao, Y có thể khử được nhiều oxit kim loại.

  (d) Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa X  nung đỏ và hơi nước.

  (e) Từ axit fomic có thể điều chế được Y.

  (g) Từ Y bằng một phản ứng trực tiếp với metanol (xt, to), có thể điều chế được axit axetic.  

   Số phát biểu đúng là

A. 3.                               B. 5.                               C. 6.                               D. 4

Câu 31: Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5 nung nóng. Hỗn hợp thu được cho lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 là:

A. 40%                           B. 60%                           C. 75%                           D. 25%

Câu 32: Cho dãy các chất: C2H2. C2H4, C2H5COOCH=CH2, CH3CH2OH, CH3COOC2H5, C2H5Cl. Số chất trong dãy tạo ra CH3CHO bằng một phản ứng là

A. 6.                               B. 3.                               C. 5.                               D. 4.

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm 2 muối R2CO3 và RHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 11 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch CaCl2 dư, thu được 4 gam kết tủa. Phần ba phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 70.                             B. 110.                           C. 140.                           D. 220.

Câu 34: Hợp chất hữu cơ X có thành phần nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X, thu được 3 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước. Biết X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaHCO3. Công thức của X là

A. HCOO-CH3.             B. HOOC-COOH.         C. OHC-COOH.            D. OHC-CH2-COOH.

Câu 35: Một loại phân lân có thành phần chính là Ca(H2PO4)2 (còn lại là các tạp chất không chứa photpho) được sản xuất từ quặng photphorit có độ dinh dưỡng 47%. Phần trăm khối lượng của Ca(H2PO4)2 trong loại phân lân đó là

A. 87,18%.                     B. 65,75%.                     C. 95,51%.                     D. 77,45%.

Câu 36: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là:

A. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6)                         B. (2) < (3) <  (4) < (1) < (5) < (6)

C. (3) < (1) < (4) < (2)  < (5) < (6)                        D. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)

Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhit phân AgNO3.                                          (b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Nhit phân KNO3.                                           (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư).

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.                         (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.                             (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghim thu đưc kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

A. 4.                               B. 3.                               C. 2.                               D. 5.

Câu 38: Cho a gam hỗn hợp gồm Mg và Fe và phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa b mol H2SO4 đặc, nóng, chỉ thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm ba muối. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị của m, a và b là

A. m = a + 96b.              B. m = a + 48b.              C. m = a + 72b.              D. m = a + 24b.

Câu 39: Quặng hematit đỏ có chứa

A. Fe2O3 khan.               B. Fe2O3.nH2O.              C. Fe3O4.                        D. FeCO3.

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức của X là

A. C4H10                         B. C4H8                          C. CH4                            D. C3H6

Câu 41: Cho các chất sau: clobenzen, axit oxalic, phenyl axetat, glyxin, benzyl clorua. Số chất có thể tác dụng với NaOH (trong điều kiện thích hợp) theo tỉ lệ mol nX : nNaOH  = 1 : 2 là

A. 3                                B. 2                                C. 4                                D. 1

Câu 42: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là

A. 3                                B. 5                                C. 6                                D. 4

Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H­2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

A. 18,46 gam.                 B. 14,62 gam.                 C. 12,78 gam.                 D. 13,70 gam.

Câu 44: X là một axit cacboxylic, Y là một este hai chức, mạch hở (được tạo ra khi cho X phản ứng với ancol đơn chức Z). Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 lấy dư, thu được 0,11 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam đồng thời thu được 69 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,82.                        B. 21,34.                        C. 27,63.                        D. 26,28.

Câu 45: Cho các phản ứng sau :

                                     4HCl + MnO2 -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

                                     2HCl + Fe -> FeCl2 + H2.

                                     14HCl + K2Cr2O7 -> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

                                     6HCl + 2Al -> 2AlCl3 + 3H2.

                                     16HCl + 2KMnO4 -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

       Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. 2.                               B. 1.                               C. 4.                               D. 3.

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm aminoaxit H2NR(COOH)x và một axit no, mạch hở đơn chức thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước. Mặt khác 0,2 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là :

A. 0,1 mol                       B. 0,12 mol                     C. 0,2 mol                       D. 0,25 mol

Câu 47: Cho các nhận xét sau:

(a) Khi điện phân dung dịch NaCl, ở catot xảy ra sự oxi hoá nước.

(b) Khi nhúng thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 thì cơ bản Fe bị ăn mòn điện hoá.

(c) Trong thực tế để loại bỏ NH3 thoát ra trong phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng

(d) Khi cho một lượng CaCl2 vào nước cứng tạm thời sẽ thu được nước cứng toàn phần.

(e) Sục H2S vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 và CuCl2 thu được 2 loại kết tủa.

(g) Dung dịch FeCl3 không làm mất màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng

Số nhận xét đúng là:

A. 3.                               B. 6.                               C. 5.                               D. 4.

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, ancol metylic và este tạo thành từ axit trên với ancol metylic thu được 2,688 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Tên gọi của axit là

A. axit axetic.                  B. axit acrylic.                 C. axit oxalic.                  D. axit propionic.

Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, bậc một, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam X trong khí O2 dư, thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc) và 1,17 gam H2O. Mặt khác, oxi hóa m gam X bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 12,96.                        B. 14,04.                        C. 10,80.                        D. 7,56.

Câu 50: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo bởi các a-amino axit có công thức H2NCxHyCOOH) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 2M. Số liên kết peptit trong một phân tử X là

A. 4.                               B. 5.                               C. 7.                               D. 6.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

1

C

26

C

2

C

27

A

3

D

28

B

4

D

29

A

5

B

30

D

6

A

31

B

7

B

32

D

8

A

33

D

9

B

34

C

10

C

35

D

11

A

36

D

12

D

37

B

13

A

38

B

14

D

39

A

15

C

40

A

16

C

41

A

17

D

42

D

18

A

43

A

19

B

44

A

20

C

45

A

21

B

46

B

22

C

47

A

23

B

48

B

24

C

49

D

25

C

50

B