Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
80
Hôm qua:
592
Tuần này:
80
Tháng này:
9955
Tất cả:
1848149

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM 2016 - LẦN 1

 
Trường THPT Chuyên  Lam Sơn 
 
Đề chính thức

  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM 2016
MÔN THI: ĐỊA LÍ
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24/01/2016
(Đề thi có 01 trang, gồm 4 câu)
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở Việt Nam. Nêu hệ quả hoạt động của gió mùa đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực nước ta.
2. Chứng minh rằng Việt Nam là nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc. Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước?
   Câu II (2,0 điểm)  Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, em hãy:
    1. Kể tên các cánh cung núi lớn ở vùng núi Đông Bắc nước ta theo hướng từ đông sang tây.
2. Cho biết những đô thị nào ở nước ta có quy mô dân số trên 1000000 người; từ 500001 – 1000000 người?
Câu III (3,0 điểm)  Cho bảng số liệu:
GDP (theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế nước ta (đơn vị: tỉ đồng)
                                    Năm
  Thành phần
2000
2010
Kinh tế Nhà nước
170 141
668 300
Kinh tế ngoài Nhà nước
212 879
941 814
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
58 626
370 800
Tổng số
441 645
1 980 914
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê 2011)
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2010.
2. Nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta trong giai đoạn trên. Giải thích tại sao thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?
          Câu IV (3,0 điểm) 
1. Nêu sự khác biệt của nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá. Tại sao nước ta vẫn song song tồn tại hai nền nông nghiệp này?
2. Phân tích tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở nước ta. Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước?
                                                         ……………Hết……………
Họ và tên:…………………………………Số báo danh………………………..
Thí sinh được sử dụng Atlát địa lý Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo Dục từ năm 2009 đến nay.

Đáp án: 
Đáp án thi thử THPT quốc gia lần 1.doc